නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය අවිද්‍යාව සහ සංඛාර හේතුවෙන් පින් පවු ගොඩනැඟීම

අවිද්‍යාව සහ සංඛාර හේතුවෙන් පින් පවු ගොඩනැඟීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා