නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය අරිහතුන් වහන්සේ පින් කර ඇති අවස්තාවක්

අරිහතුන් වහන්සේ පින් කර ඇති අවස්තාවක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා