නිවන් මග නවවිද අගාද වස්තු

නවවිද අගාද වස්තු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා