නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය චන්ද දෙව්ෂ භය මෝහ වලින් මුලා කිරීම

චන්ද දෙව්ෂ භය මෝහ වලින් මුලා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා