මාර පාක්ෂිකයින්ගේ ආයුධ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා