භාවනාව සමාධියට ඇති ආසාව නිවනද

සමාධියට ඇති ආසාව නිවනද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා