භාවනාව සමාධි සහ ලෝක පැවැත්ම

සමාධි සහ ලෝක පැවැත්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා