බ්යාම මත්තේ කලේබරේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා