නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු පංචස්කන්ධය අනිච්ච දුක්ක අනත්ත ලෙස බැලීම

පංචස්කන්ධය අනිච්ච දුක්ක අනත්ත ලෙස බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close