නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ඇත යන අන්තය සහ නැත යන අන්තය

ඇත යන අන්තය සහ නැත යන අන්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close