නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ආර්ය විනයේ මරණය

ආර්ය විනයේ මරණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close