නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු භයට්ටේන දුක්ඛා

භයට්ටේන දුක්ඛා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close