නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ආර්ය විනයේ ආත්ම භාවය

ආර්ය විනයේ ආත්ම භාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close