නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම

සතර සතිපට්ඨානය වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close