නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සද්ධානුසාරී

සද්ධානුසාරී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close