නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ධම්මානුසාරී

ධම්මානුසාරී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close