නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ක්ෂණිකව ධ්‍යාන වලට සමවැදීම

ක්ෂණිකව ධ්‍යාන වලට සමවැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close