නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ගති සමානත්වය නිසා එකතුවීම

ගති සමානත්වය නිසා එකතුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close