නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ණය ගනුදෙනු සැකසෙන ආකාරය

ණය ගනුදෙනු සැකසෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close