නිවන් මගලෝක විග්‍රහය නිවන් දැකීමට අවශ්‍ය දහම් කරුණු ත්‍රිපිටකයේ සදහන්

නිවන් දැකීමට අවශ්‍ය දහම් කරුණු ත්‍රිපිටකයේ සදහන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close