නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ඒ ඒ චරිත වලට ගැලෙපෙන 84000 ධර්මස්කන්ධය

ඒ ඒ චරිත වලට ගැලෙපෙන 84000 ධර්මස්කන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close