නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ඉධමේව සච්චං මෝඝ මඤ්ඤං

ඉධමේව සච්චං මෝඝ මඤ්ඤං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close