නිවන් මගලෝක විග්‍රහය උපන්දා සිට කරපු පවු නැත වරක් වැන්දොත් කැලණිය

උපන්දා සිට කරපු පවු නැත වරක් වැන්දොත් කැලණිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close