නිවන් මගලෝක විග්‍රහය නිවන් මග කෙටියෙන්

නිවන් මග කෙටියෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close