භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ ලෝක අනාතයි නොබැදීම වෙත්වා

ලෝක අනාතයි නොබැදීම වෙත්වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close