නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ඇස සහ රුපය ආස්වාදය සදහා අවශ්‍ය බව

ඇස සහ රුපය ආස්වාදය සදහා අවශ්‍ය බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close