නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය කර්ම බවයේ තැන්පත් කර ශක්තිය

කර්ම බවයේ තැන්පත් කර ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා