නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ඒ ඒ මොහොතේ උප්පති හටගැනීම

ඒ ඒ මොහොතේ උප්පති හටගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා