නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු බුද්ධ වන්දනා

බුද්ධ වන්දනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close