නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුබුද්ධ වන්දනා සිත අරමුණක් පසුපස දිවීම

සිත අරමුණක් පසුපස දිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close