නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුබුද්ධ වන්දනා සිත විතරාගී අරමුණක් පසුපස ගමන් කරවීම

සිත විතරාගී අරමුණක් පසුපස ගමන් කරවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close