නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුබුද්ධ වන්දනා සුන්දර ලෝකය මර උගුල් සේ දැකීම

සුන්දර ලෝකය මර උගුල් සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close