නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුබුද්ධ වන්දනා කිලිටි සිත උපක්‍රමයෙන් පිරිසිදු කිරීම

කිලිටි සිත උපක්‍රමයෙන් පිරිසිදු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close