නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුබුද්ධ වන්දනා එකම රුපයට ඇලීම සහ ගැටීම ඇතිවීම

එකම රුපයට ඇලීම සහ ගැටීම ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close