නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුබුද්ධ වන්දනා රාගික ඉන්ද්‍රිය වලින් ගඳ නිකුත් කිරීමේ අනුපිලිවෙල

රාගික ඉන්ද්‍රිය වලින් ගඳ නිකුත් කිරීමේ අනුපිලිවෙල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close