ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකහේතු ඵල එ්ක භක්ෂික පරමාර්ථ අර්ථය

එ්ක භක්ෂික පරමාර්ථ අර්ථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close