ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකහේතු ඵල නිරුක්තිය හදුනාගැනීම සහ අදුරගැනීම

නිරුක්තිය හදුනාගැනීම සහ අදුරගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close