භාවනාව මනෝමය කය සමග බැදුණු කළු කිරණ

මනෝමය කය සමග බැදුණු කළු කිරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා