භාවනාව කය සමග බැදුණු වා පිත් සෙම්

කය සමග බැදුණු වා පිත් සෙම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close