භාවනාව සුදුම් හැරීම

සුදුම් හැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා