භාවනාව සප්ත බොජ්ඣංග වැඩෙන අයුරු

සප්ත බොජ්ඣංග වැඩෙන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා