භාවනාව කය තුල අමුනුස්ස ගෙවල් සැදීම සහ ගෙවල් නැතිවීම

කය තුල අමුනුස්ස ගෙවල් සැදීම සහ ගෙවල් නැතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close