භාවනාව අත්වැල් භාවනාව

අත්වැල් භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා