නිවන් මගරහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා අරිහත් ඵලයේ යථා ස්වභාවය

අරිහත් ඵලයේ යථා ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා