දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය අරිය කාන්ත සීලය

අරිය කාන්ත සීලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close