නිසි (නිසියාකාරය)දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close