සම්මත හා පරමාර්ථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close