තෘෂ්ණාව උපේක්ෂාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close