නිවන් මග පෝඨිල චරිතය

පෝඨිල චරිතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා