නිවන් මග ආර්යයෝ දකින දුක

ආර්යයෝ දකින දුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා